Gaziantep’te akademik meslek odaları, STK’lar, sendikalar, siyasi partiler ve meclis üyeleri, zırhlı tugay arazisi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan imar planına itiraz etti. Belediyeye verilen itiraz dilekçesinin ardından belediye önünde açıklama yapan TMMOB İKK Dönem Başkanı ve Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Aykut Kocalar, bu arazinin ormana dönüştürülmesi istediklerini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin mahkeme kararı ve halkın tüm kesimlerinin tepkisine rağmen zırhlı tugay alanını imara açmak istemesine tepkiler devam ediyor. Söz konusu arazi için daha önce belediye bir plan yapmış, ancak TMMOB’un bu planı yargıya götürmesi ile idare mahkemesi, bu plan değişikliğinin yürütmesini durdurmuştu.

YENİDEN PLAN YAPILMIŞTI

İdare Mahkemesi kararına itiraz eden Büyükşehir Belediyesi, daha itiraz kararı neticeye kavuşmadan yangından mal kaçırırcasına yeni bir plan yapmış ve bu plan acele bir şekilde meclisten geçirilmişti.

48 STK VE ODA ORTAK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Belediyenin mahkeme kararına saygı göstermeden bu alan için yeni plan yapması ve burayı imara açma ısrarının ardından 48 oda ve STK, ortak açıklama yapmış ve belediyeyi yargı kararına uymaya davet etmişti. Ayrıca, yapılan açıklama da, bu alanın ormana dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yapılmıştı.

DÜN TOPLU İTİRAZ YAPILDI

Söz konusu alan için yeni planın belediye meclisinden geçmesi ve askıya çıkmasının ardından, dün odalar, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve bazı meclis üyeleri, bu karara toplu olarak itiraz etti.

BELEDİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Toplu olarak Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz dilekçesi veren grup, daha sonra belediye önünde bir basın açıklaması yaptı. TMMOB İKK Sekreteri ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Gaziantep Şube Başkanı Aykut Kocalar, Tugay Arazisi ile ilgili itiraz dilekçelerini sunduklarını söyledi.

“KENT ORMANI OLMALI”

İlk yapılan plan sonrası belediye meclisinin yapılan itirazları ret ettiğini, daha sonra ise yargıya başvurduklarını ifade eden Kocalar, şunları söyledi:

* Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıl bu dönemler, Tugay arazisinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla imara açılmasına itiraz etmiştik. Maalesef o dönem yaptığımız itirazlar, belediye meclisi tarafından dikkate alınmamıştı. Mecliste itirazların kabul edilmemesinin ardından yargı yoluna gitmek durumunda kalmıştık.

* Yargılama henüz tamamlanmadı, ancak imar planı ile ilgili yapılan inceleme, bilirkişi raporu ve mahkemeden bizim tespitlerimizde haklı olduğumuz yönünde karar çıktı. Bunun sonunda ise Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak daha mahkeme sonuçlanmadan, planda küçük değişiklikler yapılarak yeni plan tadilatı belediye meclisinden geçirildi.

* Bugün yeni plana yönelik itirazlarımızı hem akademik meslek odaları olarak dile getirmek, hem de sürecin takipçisi olduğumuzu vurgulamak için buradayız. Umarız, belediye bu ısrarından yaptığımız itirazlar sonucu vazgeçer.

* Bu alan, şehrimiz için son derece önem arz eden ve yeşil alana dönüştürülebilecek bir potansiyel taşıyan bir alan. İmara açılması, betonlaştırılması kent adına kayıp olur. Bu siyaset üstü bir konu. STK’lar ve kent halkı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Umarız ki GBB, bu ısrarından vazgeçer, bizlerin bu konudaki taleplerini dikkate alır, mevcut alanın Dülükbaba Ormanıyla birleştirilerek, Kent Ormanı haline getirilmesi konusunda adımlar atar.

“UMARIZ İTİRAZLARIMIZ BU KEZ DİKKATE ALINIR”

Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı Eczacı İrfan Demirci ise “Bizler Akademik Meslek Odaları olarak hem anayasanın 135’inci maddesinden, hem de kendi meslek yasalarımızdan aldığımız, “Kamu Yararı” ilkesinin arkasında durduğumuz için bugün buradayız. Gaziantep, çocuklarımız ve geleceğimiz için yaşanabilir, çevresi temiz ve yaşanabilir bir Gaziantep istiyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz başvuru belediye meclisi tarafından dikkate alınmadı. Burada kişisel ve kurum olarak başvuranların yanı sıra, bir de online olarak itiraz eden yüzlerce insan var. Umarız ki, bu itirazlar Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinde dikkate alınır ve bu yanlıştan geri dönülür. Bu kenti önemseyen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. 

İŞTE O DİLEKÇE

Söz konusu itiraz dilekçesinde, “Şehitkamil İlçesi Özgürlük, Göktürk, Beylerbeyi, 8 Şubat ve Karacaoğlan Mahalle sınırları içerisinde 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna itirazımız hakkında.

Şehitkamil İlçesi Özgürlük, Göktürk, Beylerbeyi, 8 Şubat ve Karacaoğlan Mahalle sınırları içerisinde 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2022 tarih ve 184 sayılı kararı ile onaylanmış, 06.04.2022 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

Bahse konu alanda Büyükşehir Belediye Meclisince 12.03.2021 tarih ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun, Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 2021/656 Esas No’lu kararı ile yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmeyi durdurma kararına istinaden İdarenizce Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesine yaptığınız 2022/240 İtiraz No’lu yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması yönündeki talebiniz ise 14.03.2022 tarihinde reddedilmiştir.     

Mahkeme kararında revizyon imar planları için “hukuka aykırılığı açık” denilmek suretiyle “işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini” belirtilerek yürütmesi durdurulmuş olup mahkemece verilecek nihai karar beklenmeden İdarenizin bu alanda yeni bir plan yapmaktaki ısrarı anlaşılır ve kabul edilebilir değildir. Bununla birlikte aşağıda sayılan hukuka aykırı durumlar tespit edilmiştir;

1/100000 ölçekli Gaziantep İl Çevre Düzeni Planının Mahkemece nüfus tahminin hatalı hesaplanması temel gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu iptal kararına istinaden İdarenizce en kısa sürede ve iptal kararları doğrultusunda projeksiyon nüfusu hesabı yapılarak yeni bir 1/100000 ölçekli Gaziantep İl Çevre Düzeni Planı yapılması gerekirken çevre düzeni iptal kararlarına aykırı bir şekilde ve kentin ihtiyaçlarına ilişkin kapsamlı bir araştırmaya gidilmeden, parçacıl şekilde revizyon nazım ve uygulama imar planı yapılması hem Mahkeme kararına hem de yasa ve yönetmeliklere aykırılık teşkil etmektedir.

1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonları Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından birlikte onaylanmıştır. 5216 sayılı Yasanın 7/b maddesinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planların yapımı Büyükşehir Belediyesi yetkisinde sayılırken “…nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (…)(2) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak…” hükmü ile belirli koşulların ortaya çıkması durumunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planının büyükşehir belediyesince yapılabileceği açıkça yer almıştır. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin nazım imar planlarıyla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunu onaylaması hukuka aykırıdır.

Plan açıklama raporlarında her ne kadar “mevcuttaki ağaçlık alanlar millet bahçesine dönüştürülerek aktif yeşil alan olarak planlanacaktır”, “Planlama bütününde bölgeye gelmesi öngörülen projeksiyon nüfusuna ait sosyal donatı alanları yer alacaktır” ifadelerine yer verilse de 1.etap dışında kalan alanların nasıl planlanacağı belirsizdir. Bu açıdan yapılan revizyon imar planı mekansal planlar yapım yönetmeliğine, imar planlarının açıklık ve bütüncüllük ilkelerine aykırıdır.    

1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu ile 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporunda Medeniyet Şehri Proje bütünün yaklaşık 1100 hektarlık askeri alanı kapsadığı belirtilmiştir. Yürürlükte bulunan 1/25000 ölçekli 2040 Gaziantep Nazım İmar Planı Notlarında ise “Askeri Alanların Milli Savunma Bakanlığı’nın programı dahilinde Askeri Alandan çıkarılması halinde, bu alanlar alt ölçekli planlarda Sosyal ve Teknik Altyapı ve eksik donatıların karşılanması amacıyla değerlendirilecektir” hükmü bulunmaktadır. Gaziantep kentinin yaşam standartlarına önemli oranda katkı yapacak söz konusu alana ilişkin düzenlenen bu plan notu hükmünün İdarenizce dikkate alınmayarak hukuka aykırı bir işlem tesis edilmiştir.

Gerekçeler ve hukuki bağlam genişletilebilir. Bu planda aslolan günümüzde orman alanı yaratmanın medeniyet göstergesi olarak kabul görmesi gerçeğinden hareketle kent insanının yaşam kalitesini artıracak bir Medeniyetler Ormanı projesi geliştirmek olmalıdır. Şehir nüfusu ve çeperi düşünülemeyecek ölçüde genişlerken, Dülük Ormanı 30 yıldan uzun süredir hiç genişlememiştir. Tamamına yakını kamu arazisi olan bu alanın Kent Ormanı olarak düzenlenmesi ve gerekirse bu yönde bir planlama çalışması yapılması adına tarihi bir fırsat doğmuştur. Bu fırsat günü kurtaracak ama yarınımızı tehlikeye atacak projeler uğruna heba edilmemelidir.

Söz konusu imar planı revizyonu şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve üst ölçek plan kararlarına aykırı olduğu, kamu yararı ve üstün kamu yararı taşımadığı ve özellikle de Gaziantep’in ihtiyaç duyduğu yeni orman alanlarını ve bu yönde oluşan kamuoyu beklentisini karşılayamadığı için İTİRAZ EDİYORUZ.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz” ifadeleri yer aldı.

asd_nw4lx.jpg 1 / 1


**8/16-2022**